Statut szkoły

Download (PDF, 1.06MB)

aneks: W § 8 ust. 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Szkoła Policealna Nr 2.”

§ 8

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego tworzą następujące typy szkół:

1)      Technikum nr 1 w zawodzie:

  1. a)technik ekonomista,
  2. b)technik handlowiec,
  3. c)technik hotelarstwa,
  4. d)technik logistyk,
  5. e)technik informatyk;

2)      II Liceum Ogólnokształcące;

3)      Branżowa Szkoła I Stopnia o trzyletnim cyklu nauczania w zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego;

4)      Szkoła Policealna Nr 2.