Terminy rekrutacji

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas
pierwszych  na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

1.        Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019r.– złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.      Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.– dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3.      Od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w tym dokonanie czynności, o których mowa w /art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe/

4.      28 czerwca 2019r. godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5.      Od  03 lipca 2019r. do godz. 15.00– wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie.

6.      Do 09 lipca 2019r.– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

a)    oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu o ile nie zostały wcześniej złożone

b)   zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

7.      10 lipca 2019r. do  godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

8.      11 lipca 2019r.- poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Rekrutacja uzupełniająca.

Od 11 lipca do 23 sierpnia 2019r.- przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej zgodnie z terminami ogłoszonymi w zarządzeniu Nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.