Terminy rekrutacji

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych
na rok szkolny 2020/2021

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

1.        Od 11 maja do 23czerwca 2020 r.– złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.      Od 26 czerwca do 30 czerwca 2020r.– dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3.      10 lipiec 2020 r..- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w tym dokonanie czynności, o których mowa w /art.150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe/

4.      13  lipiec 2020 r. godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5.      Do  14 lipca 2020 r. do godz. 15.00– wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie.

6.      Do 20 lipca 2019r.– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

a)    oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu o ile nie zostały wcześniej złożone

b)   zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

7.      21 lipiec 2020 r. do  godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów i nieprzyjętych.

8.      21 lipiec 2019r.- poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Rekrutacja uzupełniająca.

Od 22 lipca do 24 sierpnia 2020 r.- przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej zgodnie z terminami ogłoszonymi w zarządzeniu Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

Możliwe ilości punktów do uzyskania:

 1. Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły:
 • maksymalnie 72 punktyza oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali: (celujący – 18 pkt. bardzo dobry- 17 pkt. dobry – 14 pkt. dostateczny – 8pkt. dopuszczający – 2pkt ).
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego- mnoży się przez 0,35
 • matematyki- mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,30
 1.  Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):
  – uzyskanie w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   5 punktów;
 • uzyskanie w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego– przyznaje się
   10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się
   3 punkty
   ;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach innych niż wymienione w pkt. 1–2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych konkursów z wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. Za osiągnięcia udokumentowane na świadectwie w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –przyznaje się  maksymalnie 3 pkt.