Skróty

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A

Abb. = Abbildung - rysunek, ilustracja
Abf. = Abfahrt - odjazd, odejście
Abk. = Abkürzung - skrót
Abs. = Absender - nadawca
Abt. = Abteilung - dział, oddział
Adr. = Adresse - adres
a.D = außer Dienst - emerytowany
AG = Aktiengesellschaft - spółka akcyjna
Akk. = Akkusativ - biernik
allg. = allgemein - ogóln-y/ie,powszechn-y/ie
AKW Atomkraftwerk - elektrownia atomowa
a.M. = am Main - nad Menem
Anm. = Anmerkung - uwaga
ao., a.o. = außerordentlich - nadzwyczajny
Apr. = April - kwiecień
a.Rh. = am Rhein - nad Renem
Art. = Artikel - artykuł
Aufl. = Auflage - wydanie, nakład
Aug. = August - sierpień
AZ, Az. = Aktenzeichen - numer akt

B

b. = bei(m) - przy, u
Bd. = Band - tom
Bde. = Bände - tomy
Bearb. = Bearbeiter, Bearbeitung
beil. = beiliegend - w załączeniu
Bem. = Bemerkung - uwaga
bes. = besonders - szczególnie
Beschr. = Beschreibung - opis
Bespr. = Besprechung - omawianie, narada
Best.-Nr. = Bestellnummer - numer zamówienia
betr. = betreffend, betreffs - dotyczy, odnośnie do
Bez. = Bezeichnung - oznaczenie
Bez = Bezirk - okręg
BH = Büstenhalter - biustonosz
Bhf. = Bahnhof - dworzec
Bl. = Blatt - kartka
BLZ = Bankleitzahl - kod banku
b.w. = bitte wenden - proszę odwrócić (kartkę)
bzw. = beziehungsweise - względnie

C

ca. = circa - około

D

D = Deutschland - Niemcy
DB AG = Deutsche Bahn AG - Niemieckie Koleje SA
Dez. = Dezember - grudzień
d.Gr. = der Große - Wielki
d. h. = das heißt - to znaczy
Di. = Dienstag - wtorek
d. J. = dieses Jahres - tego roku
d. M. = dieses Monats - tego miesiąca
Do. = Donnerstag - czwartek
Dtzd. = Dutzend - tuzin

E

Ed. = Edition - wydanie, edycja
EDV = elektronische Datenverarbeitung - elektroniczne                                                                             przetwarzanie danych
EG = Europäische Gemeinschaft - Wspólnota Europejska
eh., e.h. = ehrenhalber - honoris causa
eh(e)m. = ehemalig - były, eks-
einschl. = einschließlich - włącznie
empf. = empfohlen - zalecany
Empf. = Empfänger - odbiorca
Entw. = Entwurf - projekt
Erdg. = Erdgeschoß - parter
Erg. = Ergänzung - uzupełnienie
EU = Europäische Union - Unia Europejska
e. V. = eingetragener Verein - towarzystwo zarejestrowane
evang., ev. = evangelisch - ewangelicki
evtl. = eventuell - ewentualn-y/ie
Expl. = Exemplar - egzemplarz

F

Fa. = Firma - firma
Fam. = Familie - rodzina
FC = Fußballclub - klub piłki nożnej
Feb. = Februar - luty
FKK = Freie Körperkultur - nudyzm
Fl. = Flasche - butelka
Forts. = Fortsetzung - kontynuacja
Fr. = Frau - pani
Fr. = Freitag - piątek
Fragm. = Fragment - fragment
frdl = freundlich - uprzejmy, uprzejmie
Frl. = Fräulein - panna

G

geb. = geboren - urodzony, z domu (w przypadku mężatki)
Ged. = Gedicht - wiersz
gegr. = gegründet - założony
Ges. = Gesellschaft - towarzystwo, spółka
Ges. = Gesetz - ustawa
ges. gesch. = gesetzlich geschützt - prawnie
                                                         zastrzeżony/chroniony
gest. = gestorben - zmarły
gez. = gezeichnet - podpisany
ggf. = gegebenenfalls - w razie potrzeby
GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung - spółka z                                                 ograniczoną odpowiedzialnością

H

Hbf. = Hauptbahnhof - dworzec główny
Hpst. = Hauptstadt - stolica
höfl. = höflich - uprzejmie
Hr., Hrn = Herr(n) - pan, panu
Hrsg. = Herausgeber - wydawca
hrsg. = herausgegeben - wydawać

I

i. A. / I. A. = im Auftrag(e) - z polecenia
Ing. = Ingenieur - inżynier
Inh. = Inhaber - właściciel
inkl. = inklusive - włącznie
i.R = im Ruhestand - emerytowany
i.V., I.V. = in Vertretung - w zastępstwie

J

Jan. = Januar - styczeń
Jg. = Jahrgang - rocznik, rok wydania
Jh. = Jahrhundert - wiek, stulecie
jr., jun. = junior - młodszy, junior

K

Kap. = Kapitel - rozdział
kath. = katholisch - katolicki
Kfm. = Kaufmann - kupiec
Kfz = Kraftfahrzeug - pojazd mechaniczny
Kl. = Klasse - klasa, kategoria
Koll. = Kollege(-gin) - kolega, koleżanka
Kto. = Konto - konto
KW = Kurzwelle(n) - fale krótkie
KZ = Konzentrationslager - obóz koncentracyjny

L

l. = links - na lewo, po lewej
l. = lies - czytaj
led. = ledig - nieżonaty, niezamężna
Lkw = Lastkraftwagen - samochód ciężarowy
LW = Langewelle(n)- fale długie

M

MA = Mittelalter - wieki średnie
m. E.= meines Erachtens - moim zdaniem
MEZ = Mitteleuropäische Zeit - czas środkowoeuropejski
Mi. = Mittwoch - środa
Mill., Mio. = Million(en) - milion(ów)
min/Min. = Minute - minuta
Mrd. = Milliarde(n) - miliard(ów)
mtl. = monatlich - miesięczny, miesięcznie
MwSt. = Mehrwertsteuer - podatek od wartości dodanej

N

N = Norden - północ
nachm. = nachmittags - po południu
n.Chr. = nach Christus - po Chrystusie
NO = Nordosten - północny wschód
Nov. = November - listopad
Nr. = Nummer - numer
NW = Nordwesten - północny wschód

O

O = Ost(en) - wschód
o.a. = oben angeführt - wyżej podany
o.ä. oder ähnlich(e) - lub podobne
o.g. = oben genannt - wyżej wymieniony
Okt. = Oktober - październik

P

PA = Personalausweis - dowód osobity
Pkw / PKW = Personenkraftwagen - samochód osobowy
Pl. / pl. / Plur. = Plural - liczba mnoga
PLZ = Postleitzahl - kod pocztowy
Postf.= Postfach - skrzynka pocztowa
pp., ppa. = per prokura - z poważaniem
prot. = protestantisch - protestancki
PS = Pferdesträrke - koń mechaniczny

R

r. = rechts - na prawo, po prawej
RA = Rechtsanwalt - adwokat
rd. = rund - około, w przybliżeniu
r.-k., röm.-kath. = römisch-katholisch - rzymskokatolicki

S

S = Süden - południe
S. = Seite - strona
s. = siehe - patrz, zobacz
SB- = Selbstbedienungs - samoobsługowy
Sek./s = Sekunde - sekunda
Sem. = Semester - semestr
Sept. = September - wrzesień
sfr., sFr. = Schweizer Franken - frank szwajcarski
SO = Südosten - południowy zachód
So. = Sonntag - niedziela
s.o. = siehe oben - patrz wyżej
St. = Sankt - święty
St. = Stück - sztuk
St. = Steuer - podatek
Std = Stunde(n) - godzin(a)
Str. = Straße - ulica
s.u. = siehe unten - patrz niżej

T

teilw. = teilweise - częściowo
tgl. = täglich - dziennie
Tsd. = Tausend(e) - tysiąc(e)
TÜV = Technischer Überwachungsverein - Towarzystwo Nadzoru
                                                                   Technicznego

U

u. = und - i
u.a. = und anderes - i inne/inni
u.a. = unter anderem - między innymi
u. ä. = und ähnliches - i tym podobne
ü.d.M. = über dem Meeresspiegel - nad poziomem morza
usw. = und so weiter - i tak dalej
u.U. = unter Umständen - ewentualnie
u.zw. = und zwar - a mianowicie

V

v. = von - od, z(e)
v.Chr. = vor Christus - przed Chrystusem
Verf. = Verfasser(in) - autor(ka)
verh. = verheiratet - zamężna, żonaty
verw. = verwitwet - owdowiała, owdowiały
Verz. = Verzeichnis - spis, wykaz
vgl. = vergleiche - porównaj
v.J. = vorigen Jahres - ubiegłego roku
v.M. = vorigen Monats - ubiegłego miesiąca
vorl. = vorliegend - niniejszy, przytoczony

W

W = Westen - zachód
w.o. = wie oben - jak u góry
Wo. = Woche - tydzień
Wz., WZ = Warenzeichen - znak towarowy

Z

z.B. = zum Beispiel - na przykład
z.H., z.Hd. = zu Händen - do rąk
z.T. = zum Teil - częściowo
z.Z. / z.Zt. = zur Zeit - obecnie, teraz
zahlr. = zahlreich - liczny

Słownik DeP

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub niemieckie:Podziękowane za udostempnienie materiałów dla :