Grammatisches   (Vokabular)

Adjektiv n   -s, -e   – przymiotnik
Adverb n   -s, -ien   – przysłówek
Akkusativ m   -s, -e   – biernik
Aktiv n   -s   – strona czynna
Anführungszeichen n   -s, -     – cudzysłów
Artikel m   -s, -     – rodzajnik
attributiv – przydawkowy
Ausrufezeichen n   -s, -     – wykrzyknik
bestimmter Artikel – rodzajnik określony
Bestimmungswort n   -(e)s, (ö)-er   – wyraz określający
Dativ m   -s, -e   – celownik
Deklination f   -, -en   – odmiana (rzeczownika,przymiotnika, zaimka,liczebnika)
deklinieren – odmieniać(rzeczownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik)
Demonstrativpronomen n   -s, -   – zaimek wskazujący
Diminutiv n   -s, -e   – zdrobnienie
Diphthong m -(e)s, -e – dwugłoska
Doppelpunkt m   -(e)s, -e   – dwukropek
Eigenname m  -ns, -n   – imię własne
Femininum n  -s,   Feminina – rodzj żeński; rzeczownik rodzaju żeńskiego Finalsatz m   -(e)s, (ä)-e   – zdanie celowe
Fragesatz m  -es, (ä)-e – zdanie pytające
Fragezeichen n   -s, -   – znak zapytania, pytajnik
Futur I n  -s   – czas przyszły I
gemischte Deklination –odmiana mieszana
Genitiv m  -(e)s, -e   – dopełniacz
gerade Wortfolge – szyk prosty
Geschlecht n -(e)s, -er – rodzaj
Grammatfk f   -, -en   –  gramatyka
Grundwort n -(e)s, (ö)-er   – wyraz zasadniczy
Hauptsatz m   -es, (ä)-e   – zdanie główne
Hilfsverb n   -s, -en   – czasownik posiłkowy
Imperativ m   -s, -e   – tryb rozkazujący
Imperfekt n   -s,   -e   – czas przeszły (I), Präteritum
Indefinitpronomen n   -s, -     – zaimek nieokreślony
Indikativ m   -s, -e   – tryb oznajmujący
Infinitiv m   -s, -e   – bezokolicznik
Interrogativpronomen n   -s, -   – zaimek pytający
intransitiv – nieprzechodni
Inversion f   -, -en   – szyk przestawny
Kardinale n   -s, Kardinalia   – liczebnik główny
Kasus m   -, -   – przypadek
Komma n -s, -s od. -ta – przecinek
Komparation f -, -en   – stopniowanie
Komparativ m   -s, -e   – stopień wyższy
Kompositum n   -s, Komposita   – wyraz złożony
Konditionalis – tryb warunkowy
Konditionalsatz m   -es, (ä)-e   – zdanie warunkowe
Konjugation f   -, -en   – odmiana czasownika
konjugieren – odmieniać czasownik
KonjunktIon f   -, -en   – spójnik
Konjunktiv m   -s, -e   – tryb przypuszczający
Konsonant m   -en, -en   – spółgłoska
Maskulinum n   -s, Maskulina   – rodzaj męski; rzeczownik rodzaju męskiego
männlich – męski, rodzaju męskiego
Modalverb n   -s, -en   – czasownik modalny (posiłkowy trybu)
Nebensatz m   -es, (ä)-e   – zdanie poboczne
Negation f -, -en   – przeczenie
Neutrum n -s, Neutra – rodzaj nijaki;   rzeczownik rodzaju nijakiego
Nominativ m   -s, -e   – mianownik
Numerale n   -s,   Numeralia   – liczebnik
Objekt n   -es, -e – dopełnienie
Objektsatz m   -es, (ä)-e – zdanie dopełnieniowe
Ordinale n -s, Ordinalia – liczebnik porządkowy
Partizip I n   -s, -ien   – imiesłów czynny
Partizip II   – imiesłów bierny
Passiv n   -s   – strona bierna
Perfekt n  -s   – czas przeszły (II)
Person f   -, -en   – osoba
Personalpronomen n   -s, -   – zaimek osobowy
Plural m   -s, -e o. Pluralia   – liczba mnoga
Plusquamperfekt n   -s   – czas zaprzeszły
Positiv m   -s, -e   – stopień równy
Possessivpronomen n   -s, -   – zaimek dzierżawczy
Prädikat n   -s, -e   – orzeczenie
prädikativ – orzecznikowy
Präfix   n -es, -e – przedrostek
Präposition f   -, -en   – przyimek
Präsens n   -, Präsentia – czas teraĽniejszy
Pronomen n   -s, - o. Pronomina – zaimek
Präteritum n   -s, Präterita – czas przeszły I, Imperfekt    
Pronominaladverb n   -s, -ien   – przysłówek zaimkowy
Punkt m   -(e)s, -e   – kropka
Reflexivpronomen n   -s, -   – zaimek zwrotny
Reflexivverb n   -s, -en   – czasownik zwrotny
Relativpronomen n   -s, -   – zaimek   względny
Satz m   -es, (ä)-e   – zdanie
Satzgefüge n   -s, -   – zdanie złożone podrzędnie
sächlich – nijaki, rodzaju nijakiego
Singular m   -s, -e   o. Singularia – liczba pojedyncza
schwache Deklination – odmiana słaba
starke Deklination – odmiana mocna
Steigerung f   -, -en – stopniowanie
Substantiv n   -s, -e   – rzeczownik
Subjekt n   -(e)s, -e   – podmiot
Suffix n   -es, -e – przyrostek
Superlativ m   -s, -e   – stopień najwyższy
Syntax f   – składnia, nauka o zdaniu (składaniu zdań)
transitiv – przechodni
Umlaut m   -(e)s, -e   – przegłos
unbestimmter Artikel –rodzajnik nieokreślony
unregelmäßig – nieregularny
Verb n   -s,   -en – czasownik
versetzte Wortfolge – szyk przestawny
weiblich – żeński, rodzaju żeńskiego
Vokal m   -s,   -e   – samogłoska
Wortbildung f   - , -en   – słowotwórstwo
Wortfolge f   -, -n   – szyk wyrazów
Zeit f   -, -en – czas

Opracowanie: Marcin Perliński

Baza słówek zawierająca powyższą listę słownictwa znajduje się w tym dziale.
Gotowe małe fiszki znajdziesz tutaj.
A duże fiszki dwustronne tutu.
 


Słownik DeP

Wpisz słowo (wyrażenie) polskie lub niemieckie:Podziękowane za udostempnienie materiałów dla :